Logo Mensy

 

Přednášející

 

Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. - Které nadané děti nám stále chybí? Požadavek vyhledávat nadané žáky byl poprvé ustanoven ve školském zákoně v roce 2005. Od té doby se událo mnoho pozitivních změn. Do systému péče o tyto žáky jsou zapojeny desítky pedagogů, speciálních pedagogů, psychologů a řada dalších odborníků. Přes veškerou snahu a úsilí se nám však nedaří rozpoznávat odpovídající počet nadaných žáků. V příspěvku budeme hledat možné příčiny tohoto nepříznivého stavu. Inspirovat se budeme v zahraničních a vlastních výzkumech i v poradenské praxi. Současně naznačíme, jak chceme pomoci současný stav zlepšit.

Prof.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc. - Škola pro budoucnost, budoucnost pro školy - Koncept kvalitní školy, kvalitního pojetí učení a rozvoje dětí ve škole. Humanizace školy, jejímž hlavním cílem je pomoc, podpora dětem v jejich osobnostním rozvoji. Proč se ani po 30 letech nepodařilo prosadit toto pojetí v širším měřítku? Rozmanitost cest ke kvalitní škole, kvalitnímu vzdělávání. Co je společné všem ostrůvkům pozitivní deviace v českém školství? V čem se zásadně liší od tradičního pojetí školy a vzdělávání? Co brání progresivnímu poejtí vzdělávání? Co je klíčem k tomu, aby se konečně podařilo prosadit v českém kontextu osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání? Společné hledání odpovědí na otázky. 

Doc., PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. – Specifika nadaných žáků

Ing. Tomáš Blumenstein - Projektové učení jako součást vzdělávacího procesu

Ing. Tomáš Blumenstein - Nadané děti a jejich rozvoj

Mgr. Bc. Martin Ševčík - Jde to i bez známek - Jsou známky, tím správným motivátorem pro naplnění cílů vzdělávání? Příkladem, že to lze i jinak, je systém hodnocení žáků ZŠ, Praha 2, Londýnská. Slovní hodnocení provázané s průběžným hodnocením využívající metody „tzv. kulturní mezery“ a se sebehodnocením žáků.

Mgr. Irena Hošková – Rozvoj nadání

Mgr. Miloslav Khas - Hodnocení v ICT - Nemusí to být jen známkování. Dozvíte se něco o formativním hodnocení a o nástrojích pro rychlou zpětnou vazbu.

PaedDr. Jiří Rozehnal – Formy výuky nadaných žáků

Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Mgr. Kamila Bergmannová - Vychováváme přemýšlivé celoživotní čtenáře aneb Co, kdy a jak může škola pro rozvoj čtenářství udělat? Cílem prvního bloku je nabídnout postupy a zkušenosti s rozvojem čtenářského chování od tzv. nečtenářů po dospívající čtenáře. Představíme si základní pilíře, jež posilují a rozvíjejí čtenářské chování žáků (např. dílna čtení, současné knihy pro děti a mládež, učitel jako čtenářský vzor). V druhém bloku si účastníci vyzkoušejí některé z uvedených postupů a forem práce.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D. - Přirozená síla motivace a její důležitost v procesu učení - Příspěvek se zaměřuje na motivaci a její zásadní roli v procesu přijímání informací a učení se. Pracuje s koncepty vnitřní a vnější motivace a jejich důsledky pro kontinuální osobní rozvoj. Poukazuje na diskutabilní sílu vnějších stimulů a otevírá možnosti kultivovávání schopnosti motivovat a být motivován. V příspěvku jsou zahrnuta jak teoretická východiska tak praktické dopady, podložené nejen existujícími výzkumy, ale také vlastní praxí v rozvoji a vzdělávání dospělých.

Mgr. Jan Korda - Mapy učebního pokroku jako nástroj učení a hodnocení. Hlavním cílem semináře bude seznámení a tvorba map učebního pokroku ve vyučování. Mapy učebního pokroku využívá základní škola na Lyčkově náměstí jako jeden z nástrojů k individualizaci ve vzdělávání v oblasti učení a hodnocení. Individualizace vzdělávání je základní podmínkou funkčního modelu inkluzivního vzdělávání.

Mgr. Karel Malík - Google Cardboard ve výuce - Podívejme se spolu za hranice našich tříd. Do světa mimo naši planetu či do hlubin oceánů. Nahlédněme do nitra našeho těla či poznejme krásu umění našich předků. Pro začátek a přesto silný zážitek není třeba velkých investic, plně postačí jednoduchý Google Cardboard.

Mgr. Lucie Pivoňková - Výuka měkkých dovedností jako jeden z pilířů rozvoje dětí i učitelů; Workshop uvede účastníky do tajů rozvoje soft-skills u dětí i dospělých. Proč je rozvoj soft-skills důležitý již v předškolním věku? Jak pokračovat na základní škole? A co je nejdůležitější...jak propojit rozvoj soft-skills u dětí a dospělých?

Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký - Jaké vzdělání potřebujeme pro budoucnost? - Jsou změny a trendy dostatečné, aby naši žáci uspěli v budoucnosti? Co ze stávajícího RVP budou doopravdy potřebovat za 20 let?

Mgr. Martina Hezká, Mgr. Helena Zitková, Ph.D. - Jak malí mohou ukázat cestu velkým (aneb spolupráce univerzita - 1. stupeň ZŠ) - Na semináři představíme inspirující formát spolupráce mezi univerzitou a základní školou. V rámci spolupráce mezi Univerzitou Pardubice a ZŠ Benešovo náměstí v Pardubicích se potkávají dva světy – svět budoucích učitelů anglického jazyka a svět žáků na prvním stupni ZŠ. Vzájemné potkávání se uskutečňuje formou observací univerzitních studentů v hodinách na základní škole a v hodinách anglického jazyka přímo na Univerzitě Pardubice, které společně připravují studenti navazujícího magisterského studia formou teamteachingu. Při observacích mají studenti možnost zjistit, že výuku lze vést v respektujícím prostředí, které vyhovuje jak učiteli, tak žákům. V rámci teamteachingu studenti plánují a připravují učební jednotky, které následně společně odučí a zreflektují v souladu s modelem učitele jako reflektivního praktika.

Mgr. Ivana Málková - Jak přizpůsobovat výuku potřebám přítomného okamžiku - inspirace, sdílení konkrétních příběhů, jak je možné propojit předepsané učivo s aktuálním zájmem dětí a děním ve společnosti.

Ing. Václav Čech - Výsledky mezinárodního testování a nadaní žáci

Bc. Miroslav Dvořák - 5 moderních nástrojů pro učitele: Informační technologie nám usnadňují každodenní úkony, tak proč je nevyužít k prospěchu všem také ve školní třídě. V příspěvku se dozvíte o digitálním školním sešitě OneNote, 3D objektech pro Vaše přípravy na hodinu, testech, které se ve Forms umějí samy opravit, moderní komunikaci se třídou v Teams či programování v Minecraftu. 

PhDr. Hana Halfarová - Rozvoj nadání na Open Gate

Mgr. Dana Havlová – Testování IQ

Ing. Hana Kalusová – Logická olympiáda